Dobre powěsći w jubilejnem lěśe

Awtor: Sabina Siegowa stwórtk, 25. nowember 2021
Milena Stockowa (nalěwo) a Sabina Siegowa stej byłej prědnej sobuźěłaśerce chóśebuskego wótźělenja Załožby za serbski lud. Chopiłej stej tam 1996. Foto: Ines Neumannojc

Z Łužyce/Lausitz. Za wjele projektowych iniciatorow, towaristwow, institucijow a komunow we Łužycy jo to źinsa samozrozumliwe, až se spěchuju serbska rěc a kultura w cełej bogatosći – lěc su to wustajeńce, koncerty, drastwy, pomniki, knigły, Witaj-projekty abo wědomnostne slěźenja – cesto pśez Załožbu za serbski lud.

Mógu se hyšći na to dopomnjeś, ako su ju 19. oktobra 1991 we Łazu w srjejźnej Łužycy na swětosnem zarědowanju załožyli, aby materielnu bazu za wobchowanje a dalejwuwiśe togo serbskego stwórili. Zgromadne wuzjawjenje ministaŕskeju prezidentowu Sakskeje a Bramborskeje a Zwězkowego ministaŕstwa za nutśikowne, źož jo se formulěrowało zaměr wutwórjenja jadneje samostatneje załožby, su tegdy pódpisali Kurt Biedenkopf, Manfred Stolpe a w zastupnistwje Angela Merkelowa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś