Jo pisał manuskript za błośański krimi

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 30. september 2021
Ceptaŕ Gutšmita 1983 abo 1984. Archiw NC (spózy), priwatne

Z Bórkow/Burg. Uwe Gutšmit jo był angažěrowany serbski ceptaŕ, gano jo šeł na wumjeńk. Dobra góźba, wót njogo pisaś.

Uwe Gutšmit jo 1959 naroźony, wótrosł jo w Dešnje ze serbskeju mamu a nimskim nanom. Serbski jo powědał ze starkeju a starkim. „Mama jo se sromała dla serbskeje rěcy. Starki pak jo gronił, až njeby wójnu pśežywił bźez serbskeje rěcy.“ Do šule jo chójźił w Dešnje, pón w Brjazynje a naslědku na Serbsku rozšyrjonu wušu šulu. Uwe jo tam jano wóstał do źasetego lětnika, wšak jo mama schórjeła. Direktor Pěčka jo naraźił, až dej hyś na Serbski wucabnikojski wustaw „Korla Janak“, źož su ceptarjow kubłali. To jo cynił, a styri lěta pózdźej jo był ceptaŕ a wucył serbšćinu, nimšćinu a matematiku. „Som wójował, aby njepśišeł wen z togo serbskego. Cesto su tencas kśěli měś serbske ceptarje jano za nimšćinu.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś