Njoco jan z literaturu mały a wjeliki swět pólěpšyś

Awtor: Horst Koch stwórtk, 16. september 2021

Nejwažnjejše stacije a wótrězki we dłujkem žywjenju Jurija Kocha wopisowaś a nalicyś, to njejo pśeśěžko. Naroźił jo se 15. septembra 1936 w Horkach (Horka), w kradu serbskej katolskej jsy w Górnej Łužycy. Maś jo wjele lět chójźiła buram do domu a do groźi na pomoc, a nan, ako jo wumrěł pśi njegluce, jo źěłał w bliskich skałach (Steinbruch).

Mały Jurij jo toś južo w źiśecem casu dožywił wójnu, ako jo była w jogo domowni wósebnje grozna. Mócnje jo se wustatkowała na jogo cełe pózdźejše myslenje a cynjenje. Pó wójnje jo wuknuł nejpjerwjej gromaźe z wóterymi młodymi źowćami a gólcami na českem gymnaziumje, pózdźej na Serbskej wušej šuli w Budyšynje. Ako bu 1952 załožona Serbska wuša šula w Chóśebuzu, bu howko z dalšnymi jadnasćo wuknicami a wuknikami delegěrowany do jadnasteje rědownje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś