„Stara šula“ jo wótwóriła swóje źurja

Von Georg Zielonkowski Donnerstag, 19. Mai 2022
Irene Nowcyna (Nowka) pśed wobrazom wóswěśenja chórgoji spiwańskego towaristwa „Lied hoch“ wót awgusta 1926. Foto: G. Zielonkowski

ZDepska/Döbbrick. Na płodnu zemju jo padnuła ideja kupki Depšćańskich towaristwow a kupkow zajmcow, pśepšosyś wejsanarjow a gósći na źeń wótwórjonych źuri. Skóńcnje su ga kśěli wšykne pokazaś, za co su rozpalone, ale teke póstajenja za sobuźěło znate cyniś. Wejsna pśirada jo pśi tom teke rozpšawiła wó statnych twaŕskich projektach, ako aktualnje wó wutwarjenju depšćańskich drogow. Towaristwo jagarjow jo měło informacisku stojnicu na sportnišću a we wobyma cerkwjoma a wokoło njeje su byli nastajone informaciske stojnice a k tomu wšyknomu jo zazněła orgelowa muzika. Wjelikej centralnej dypka stej byłej bogata licba graśow, źož kuždy mógał se wobźěliś, a ta „Stara šula“, kótaraž jo se pó zamknjenju w lěśe 1999 pśetwariła. Źinsa jo we njej wobydlaŕski dom, źož maju wšykne towaristwa a kupki zajmcow swój chrom.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen