Wót zmakanja seśi młodych sorabistow

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 10. junij 2021

Z Budyšyna/Bautzen. Wót 27. do 29. maja jo Serbski institut digitalnje organizěrował tśeśe Zmakanje seśi młodych akademikarjow-sorabistow. Theresa Jacobsowa, Lubina Malinkowa a Robert Lorenc su moderěrowali tu konferencu, na kótarejž jo se jadnab 25 luźi wobźěliło. Wóna jo myslona za młodych wědomnostnikow, aby pśedstajili swóje projekty a wuslědki slěźenjow k Serbam. Prezentacije su byli w nimskej, serbskej abo we engelskej rěcy. Mjazy pśinoskami ku górnoserbskim temam su pśibytne teke powědali wó wšakich temach z Dolneje Łužyce.

Stwórtk jo na pśikład Naema Sinnerojc pśedstajiła to, což jo zgóniła wó dolnoserbskej towarišnosći. Studentka na uniwersiśe w Utrecht jo w zachadnem zymjem bydliła w Chóśebuzu a se rozgranjała ze wšakimi Dolnoserbami. We tom casu jo wóna pśeslěźiła kulturne derbstwo ako faktor za nastawanje zgromadneje (dolnoserbskeje) identity. Wše wuslědki hyšći njejo wuformulěrowała. Za nju se pak pokažo, až dožywijo dolnoserbske zgromaźeństwo wjele socialnych pśeměnjenjow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś