Su stajili te slědne tofle pśi stacijach něgajšneje zeleznice

Awtor: Georg Zielonkowski stwórtk, 29. apryl 2021
Nowe informaciske tofle pśi něgajšnej staciji Błośańskeje zeleznice w Žylowje.

Z Błotow a Njebłotow/Niederlausitz. Domorodne kólasowarje se drje dopomnjeju na tu něgajšnu błośańsku zeleznicu, gaž su ducy pó „Górkowej kólasowaŕskej droze“. Młogi hyšći wě, źo su mjazy Chóśebuzom a Bórkowami byli dwórnišća Žylow, Brjazyna a Wjerbno. Aby turistam a domorodnej młodšej generaciji pśedstajili, kótary wuznam wóna zeleznica jo raz měła, su stajili pó pjerwjejšnej smuze pśi 23 stacijach „błośańskeje tšochty“ informaciske tofle z pśeglědom historije tych stacijow. Iniciator jo Zjadnośeństwo zajmow błośańska zeleznica („Interessengemeinschaft Spreewaldbahn e.V.“). Wóno jo se w Tšupcu załožyło w juliju 2008, na dwórnišćowem swěźenju 110lětnego jubileja prědnego jězda błośańskeje zeleznice. Wusoka licba woglědari, jich jo było 1.200, jo se tam zgromaźiło, aby se zanuriła do zachadnosći. „Toś jo nam jasne było: Ta zeleznica jo se wěcej zasłužyła ako jadnotliwy swěźeń. Wóna wšak hyšći jo we wutšobach wjele luźi wu nas. Togodla smy my, kenž se tak mysle, se zgromaźili a załožyli to našo towaristwo“, rozpšawijo cłonk pśedsedaŕstwa Philipp Seemann.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś