Marchwej w jatšownem gnězdku jo pśiwabiła jatšowneg wuchaca

Awtor: Georg Zielonkowski stwórtk, 08. apryl 2021
Rozglědniwje a z dobreju pódpěru su te źiśi Witaj-źiśownje Mato Rizo z górucym wóskom źěłali – su jatšowne jaja pó serbskej wašni mólowali. Teke dalšne jatšowne aktiwity su jich we tyźenju do jatš rozwjaselili. Foto: Georg Zielonkowski

Ze Žylowa/Sielow. Pó dobrej tradiciji su źiśi žylojskeje Witaj-źiśownje „Mato Rizo“ se teke lětos we tyźenju do jatš, we „śichem tyźenju“, derje a ze šposom na ten wusoki swěźeń pśigótowali. Wšak jo se to pśigótowanje tenraz tšochu hynac wugótowało ako howac, ako jo Diana Buchanowa, wjednica źiśownje, pśiwdała: „Pópšawem njejo ten tyźeń jano za naše źiśi zajmny. Teke starjejše su we zachadnych lětach pśecej z radosću a angažowanosću pódla byli, aby nas pódpěrowali. Ale tuchylne wobgranicowanja kontaktow su k tomu wjadli, až smy wšykno musali sami na puś spóraś. Na kóńcu jo tola wšykno klapowało.“

Pónjeźele pśed jatšownicu su źiśi w bliskej žylojskej góli twarili jatšowne gnězdka. We nich su zaměstnili marchwej, kótaraž jo dejała jatšownego wuchaca pśiwabiś a motiwěrowaś, až wóstajijo tam pór rědnych darikow. Dwa dnja pózdźej jo ta wjasoła šwita se zasej do góle wupórała, aby póglědnuła, lěc pśiwabjeński trik jo pśižycony wuspěch wunjasł. A wóni su namdušu to jadno abo druge gnězdko derje napołnjone namakali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś