Ryba a błośańska tunka – kak to warje w Bórkowach?

Awtor: Stefanie Krawcojc/Ramona Oppermannowa stwórtk, 08. apryl 2021
Za ten recept trjebaśo styri sorty rybow. Foto: Ramona Oppermannowa

Ryba jo tradicionelna jěza na śichem pětku. Pjerwjej jo wjele luźi kuždy pětk rybu jědło. Dobry serbski rybowy recept z Błotow smy dostali wót Ramony Oppermannoweje z Bórkow. Wóna jo nam pak groniła: „Ja warim, ako jo nałog w mójej familiji. Druge w Bórkowach to drje hynac cynje, tak ga jo z tradicionelnymi jězami.“

Tak dejśo cyniś: Pśigótujśo nejpjerwjej tu rybu. Ju dejśo zawcasa cysćiś, rozdźěliś a nasoliś. Nasolona ryba dej poł štundy lažaś. Tu rybu móžośo teke južo zajtša nasoliś, gaž ta jěza dej byś wobjed. Njedejśo rybu wukisaś!

1. Nawaŕśo wódu ze wšymi pśicynkami. Scyńśo rybu do zwariny. Zawaŕśo wšykno krotko. Pótom dej ryba pśeśěgowaś tak dłujko, až jo dowarjona.

2. Wzejśo rybu ze zwariny. Lejśo wšykno pśez cejźaŕ.

3. To trjebaśo něnto hyšći:

i. 1 liter zmjatany (změšana słodka a kisała zmjatana)

ii. Šesć łžycow muki

iii. Dwa cenka abo tśi cenki

4. Zakwjerlujśo zmjatanu a muku. Pón zakwjerlujśo to cełe ze zwarinu.

5. Zagusćiśo (legěrujśo) to cełe ze cenkom.

6. Nasypśo zesekanu peterziliju. Serwěrujśo z bruneju butru.

7. Stajśo rybu na śopłe.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś