Pśechwatanka za Lutki-źiśi w Žylowje

Awtor: Georg Zielonkowski stwórtk, 18. februar 2021
Zakładna šula „Lutki“ w Žylowje profitěrujo wót akcije „DEVK zawěsćenjow“. Fośe: G. Zielonkowski

Šule pótrjebaju pjenjeze za digitalizaciju, jano na stat njamógu se pušćiś. Pódpěra wót wenka jo witana. Pśed někotarymi tyźenjami su „DEVK zawěsćenja“ dwa miliona euro k dispoziciji stajili za akciju „Smarte Schulen, clevere Kids“. Akcija pódpěra šule a spěchowańske towaristwa pśi digitalnem wugótowanju. W cełej Nimskej jo se wěcej ako 4.800 šulow pśizjawiło. 200 šulam jo kiwnuło 10.000 euro (za kuždu jadnotliwu).

 Ze Žylowa/Sielow. Zagronity w Zakładnej šula „Lutki“ (to jo Witaj-šula) jo z rozpšawu wó swójom stawje digitalizacije pśizjawiła pótrjebu pla teje akcije. Kuždy móžo se pśedstajiś radosć komisariskeje wjednice šule, Madline Gjarźic, ako wóna jo dawjeto dostała mejlku, kótaraž jo wó wuzwólenju jeje šule informěrowała.

„Se wě, smy se naźejali, až słušamy k tym 200 šulam ze cełeje Nimskeje, ako dostanjo tu financielnu pomoc. Kuždy ga smějo se cowaś. Až take cowanje buźo wopšawda, to jo nas wšyknych pak kradu pśechwatało“. Zakładna šula „Lutki“ w Žylowje stakim móžo se wjaseliś, až jo mjazy tymi wósym spěchowanymi bramborskimi šulami.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś