Pśidobytk mólbow Fryca Latka jo se raźił

Awtor: Jill-Francis Ketlicojc stwórtk, 14. januar 2021
Madlena Norbergowa (lěwa) a Christina Kliemowa wót Serbskego muzeja z mólbu Latkego. Foto: J.-F. K.

Z Města/Cottbus. Korona-kriza jo Serbskemu muzeju w Chóśebuzu śěžki cas pśinjasła. Weto jo muzej na kóńcu slědnego lěta něco wjelgin pozitiwnego dožywił: Jo dostał wósym dalšnych mólbow Fryca Latka, nejwuznamnjejšego dolnoserbskego mólarja 20. stolěśa.

Dnja 7. februara 1895 w Nowej Jsy roźony Fryco Latka słuša k małej gjarstce serbskich intelektuelnych, ako su wopšawdu za serbski lud swójo wuměłstwo wugbali. Latk jo we Weimarje wuměłstwo studěrował a jo se tam pón trajnje zasedlił. Pśed Drugeju swětoweju wójnu jo wón był cłonk prědnego zjadnośeństwa serbskich twórjecych wuměłcow a wót 1948 cłonk naspjet nałožoneje Źěłoweje kupki serbskich twórjecych wuměłcow. Z teje kupki su jogo 1954 wustarcyli, jogo wašnju mólowanja ga su za dekadentne měli, wón njejo kśěł se pó idealach socialistiskego realizma měś. Weto jo Latk až do smjerśi w lěśe 1980 za Serbow statkował ze serbskeju domownju zwězany wóstał. Wón jo jano dolnołužyske krajiny mólował – pśecej we atelierje, na zakłaźe skicow, wót 1941 głownje we wašni starych mejstarjow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś