Něnt se w Błotach zasej cołnujo!

Awtor: Bernd Marx stwórtk, 21. maj 2020

Z Lubnjowa/Lübbenau. Stwórtk tyźeń, dypkownje zeger 10:45, su w Lubnjowje wót brjoga z wutšobnym juskanim pśikiwali prědnemu turistowemu cołnoju, kenž jo se wót „Wjelikego wustawadlišća“ wupórał na jězd na Lědy. Nazgónity cołnaŕ Gerhard Finkc z Radynja (Groß Radden) jo wjasło togo prědnego cołna wjadł.

Pód striktnymi wobgranicowanjami a hygienowymi napołožkami (Auflagen) směju turisty wótněnta zasej na cołnje błośańsku krajinu wuzgóniś. Ale južo na wobłuku wustawadlišća jo dosć markěrowanjow, aby žeden nawal naraz njebył, ten wótstawk se lěpjej doźaržaś mógał, a tek wjele warnowańskich pokazow. A kradosćiwje su wšykne cołnarje te ławki a blida w swójich cołnach desinficěrowali.

„W slědnych tyźenjach su te cołnarje lěbda měrnje spaś mógli, tak wjelgin su kśějkotali za wótwórjenim sezony“, jo rozkładł jadnaŕ cołnaŕstwa Steffen Franke. Tak te cołnarje něnto pśicynu k wjelikemu wjaselu maju, mimo Gerharda Fincka mjazy drugim teke Erhard Wassermann a Uwe Scherdtner z Bobolc (Boblitz), Dirk Kleemann z Lědow abo Hans-Jürgen Richter z Buchojca (Klein Beuchow).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś