Sedleński rum: nowe rozsudy

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 16. měrc 2016

We slědnem casu jo se we někotarych wejsnych zgromaźinach wó tom wobradowało, lěc kśě byś w serbskem sedleńskem rumje.

Nejwažnjejše rozsuźenje jo było w Złem Komorowje, źož su slědny tyźeń z 14:14 głosami wótgłosowali. Dwa wótpósłańca stej se głosa zdźaržałej. Pód smužku jo to wótpokazanje pśisłušnosći do serbskego sedleńskego ruma. Wěsty późěl na tom wótpokazanju jo měło grono Freda Franowa, syna prjatkarja Jura Franowa. Wón jo pśeśiwo Domowinje šćuwał. Chtož za ten serbski sedleński rum jo, jo pśeśiwo tomu serbskemu, jo gronił. Se wě, až wón měni we tom slědnem źělu „wendisch“.

Uta Henšelowa, kótaraž jo tam była za Domowinu, njejo směła nic groniś, rownož jo měła pśigótowanu prezentaciju z wjele faktami. Južo we februarje su socialny wuběrk, kulturny wuběrk a głowny wuběrk we Złem Komorowje za to zgłosyli. Wót tych šesć wejsnych źělow su teke tśi doprědka gronili, až wóni kśě byś w serbskem sedleńskem rumje. To su Brjazki/Brieske, Kóšyna/Großkoschen a Sedlišćo/Sedlitz. Nejskerjej budu wóni něnto zgromadnu pšosbu z Domowinu stajiś, až mógu byś w serbskem sedleńskem rumje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś