Pśiglědarje dawaju šćodrje, jano musyš njebójazny byś

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 13. februar 2020
Styrjo gymnaziasty pśed Łužyskeju banku. Fośe 3 a 4: G. W.

Z Chóśebuza/Cottbus. Juskanje, wjasołe zakśikowanje, bubnowanje, tšubjenje a serbske spiwanje ‒ to jo stwórtk pśedzachadny tyźeń z mócu rozlěgało na měsćańskich gasach! Wukniki Dolnoserbskego gymnaziuma su swěśili zapust a śěgnuli we dłujkej smuze wót 20 pórow z gercymi pśez cełe stare město.

Na swójej droze su stupili do Rěcnego centruma Witaj, do Serbskego domu, měsćańskeje radnice, do kupnice Blechen-Carré, do hotela Sorat, do tejoweje lody Oblomow, do Łužyskeje banki a drugich firmow. Sponsory, ale teke luźe na droze, su jim tykali pjenjeze do tejzkow, te same budu se derje nałožyś za abi-bal a za šulske towaristwo. Nagromadu su byli dlej ak šesć štundow ducy. Póscynjane skiby a piśe, młogi raz placki a pampugi – to jo na nich cakało pśi kuždej staciji.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś