Diese Seite drucken

Wokrejsny parlament dej hyšći zgłosowaś

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 28. nowember 2019

Z Lubina/Lübben. Zastojns­two wokrejsa Damna–Błota jo se južo rozsuźiło, chto dej byś skóro pśistajony ako zagronity abo zagronita za serbske nastupnosći we wokrejsu (K dopomnjeśu: Za wustawjenim nowelěrowaneje Serbskeje kazni dej měś wokrejs Damna–Błota głownoamtskego pśistajonego abo pśistajonu we tej funkciji, to źěłowe město buźo kraj Bramborska njasć).

Chto to jo, njejo powědaŕka wokrejsa kśěła Casnikoju oficielnje wobwěsćiś, měnjecy, až wokrejsny parlament musy hyšći do togo pśistajenja zwóliś. To kóńcne zgłosowanje jo planowane na wobradowanju 18. december. Pjerwjej buźo wokrejsny wuběrk hyšći dla teje wěcy wobradowaś.

Pśed dwěma tyźenjoma smy wótśišćali komentar Bernda Pittkuningsa. Wón jo wót togo rozsuźenja zgónił a se na tom póstarcył, až ta nowa paršona njejo we serbskich gremijach zewšym znata, a jo dotychměst źěłała we wótźělenju za turizm. A wón ma tšach, až za nju buźo něnto ten źěł serbskeje kultury wažny, ako dajo se pśedaś. Za jogo zdaśim njejo wuzwólowańska komisija to pšawe cuśe za serbske pótrjebnosći měła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś