Łazojske mógu swóje awta we jsy daś do rěcha spóraś

Awtor: Stefanie Krautz stwórtk, 28. nowember 2019
Wótwenka jo wiźeś: how jo Nowcyc źěłaŕnja za awta.

Chtož ma dokusow awto we Łazu, njama dalokeje drogi. Rozmjej: srjejź jsy ma Jörg Nowka swóju źěłaŕnju, wót lěta 1993. Teke Nowcyc wujko a nan stej źěłałej z awtami, jich źěłaŕnja za karoserije jo ale była w Starej Darbni (a casy, do lěta 1971, we Łazu). Stary nan jo był kołoźej, kołaŕnja jo była we Łazu, na susednych gruntach, ako tencas su hyšći gromadu słušali z něntejšnym Nowcyc dwórom. Wót togo Ernsta Nowki († 1994) maju w źěłaŕni hyšći chóžyšćo. To se kradu hynac pśimjejo ako źinsajšne chóžyšća, ako su industrielnje zgótowane. A to serbske? To njejo niźi we Łazu lažko namakaś. Kak se wugronijo wejsne mě „Łaz“, to jo Jörg Nowka zgónił wót swójeje młodšeje źowki (familija ma hyšći dalšnu źowku a syna). Wóna jo była wuknica Dolnoserb-s-kego gymnaziuma (DSG), abituru jo tam złožyła w lěśe 2013. Šula jo měła dobre mě, a internatowe městno jo zapłaśiła Załožba za serbski lud. Togodla jo se familija za DSG rozsuźiła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś