Wy pytaśo nowe źěło z perspektiwu we nadobnem, wupominajucem pówołanju?

Awtor: stwórtk, 14. nowember 2019

Zjawne wupisanje

Wy pytaśo nowe źěło z perspektiwu we nadobnem, wupominajucem pówołanju? Ludowe nakładnistwo Domowina pyta k 1. januaroju 2020 medijowego wugótowarja digital/print (m/ž/d) w redakciji Nowego Casnika.

Na was caka wótměnjate źěłowe městno we serbskej instituciji z wusokeju swójeju zagronitosću a dłujkocasneju perspektiwu, z mytom pó płaśecem tarifje a z fleksibelnym źěłowym casom, pśi kótaremž se glěda na pótrjebnosći familijow. Źěłowe městno jo Chóśebuz.

Wócakowanja nakładnistwa:

- wótzamknjone wukubłanje na pólu medijowego wugótowanja abo druge pśirownajobne pówołańske wótzamknjenje

- dobre wuste a pisne wobkněženje dolnoserbskeje kaž teke nimskeje rěcy resp. zwólnosć, dolnoserbsku rěc we pśiměrjonem casu nawuknuś

- wjelgin dobre znaśa na pólu typografije a wobźěłanja wobrazow a wótpowědnych computerowych programow (MS Office, Photoshop, InDesign)

- zwólnosć, se dłymoko zaźěłaś do redakciskego systema Dialog

- samostatne źěło, fleksibelnosć, spušćobnosć a wobśěžabnosć

Nadawki:

- gótowanje Nowego Casnika z pomocu crossmedialnego redakciskego systema

- wobźěłanje wobrazow

- wugótowanje a sajźba inseratow

- archiwěrowanje wobrazowego a tekstowego materiala

- powšykne sekretariatne a wótliceńske źěła

Pisne pšosby deje se až do 15.11.2019 pśipósłaś na:

Ludowe nakładnistwo Domowina

jadnaŕka Marka Maćijowa

Sukelnska 27, 02625 Budyšyn

abo z e-mailom na:

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś