Wó „Našej gromaźe“ w Brjazynje

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 10. oktober 2019
Pśepódaśe tofle „Serbska gmejna“ w Brjazynje: Karoline Mušyna (wěcy wuznata wobydlaŕka w socialnem wuběrku a Domowinaŕka), Anett Zyšcyna, Eva-Brigitta Šejckowa, Měto Nowak, Kerstin Kosakowa (zagronita za serbske nastupnosći we wokrejsu Sprjewja-Nysa) a Jana Tropina (jo za Domowinu w gmejnskem zastupnistwje) (wót lěwa). Foto: Frank Matijašk

Z Brjazyny/Briesen. Dnja 1. oktobera jo se w kjarcmje „Stare błośańske dwórnišćo“ kupka „Naša gromada“ zmakała. Na tom wjacorje su informěrowali wó wuslědkach wólbow Serbskeje rady w Bramborskej a wó wuběźowanju „Serbski pśichod: Łužyca – sorbische/wendische Zukunft: Lausitz“ bramborskego Ministaŕstwa za wědomnosć, slěźenje a kulturu. Brjazyńskej šołtowce su pśi tej góźbje pśepódali toflu „Nimsko-serbska gmejna“.

Mań luźi jo pśišła wałtoru wjacor. Na zachopjeńku jo Měto Nowak, referent Zagroniteje za serbske nastupnosći kraja Bramborskeje, toflu pśepódał šołtowce Evje-Brigiśe Šejcykowej (Schötzig). Pó oficialnych wózjawjenjach su na zgromaźinje gronili, kake tradicionelne swěźenje budu w lěśe 2020. Na kóńcu jo kuždy mógł daś aktualne powěsći. Pśi tej góźbje jo Uwe Gutšmit wulicował wót swójeje iniciatiwy za serbsku rědownju na bórkojskej šuli.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś