Wuzwólowanje: Łužyska alianca njebuźo pódla

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 15. awgust 2019

Z Pódstupima/Potsdam. Partaja Łužyska alianca njejo wordowała k lětosnemu krajnemu wuzwólo­wa­nju dopušćona. To jo nam k wěsći dał wjednik krajnego wu­zwó­lo­wa­nja (Landeswahlleiter) Bruno Küpper. Na našo dopšašanje smy zgónili, dla cogo jo wuzwólowańska komisija póžedanje Łužyskeje aliance wótbiła. K prědnemu: Partaja by musała měś w Bramborskej wósebne wótźělenje (Landes­verband), pśeto jano pśed­se­daŕ­stwo takego bram­bor­ske­go wót­źě­lenja móžo krajnu lisćinu kan­di­da­tow wustajiś a póžedanje za wob­źě­le­nim na krajnem wuzwólowanju stajiś. Łužyska alianca pak wobstoj jano z jadnogo generalnego wótźělenja, ako źěła w Dolnej a Górnej Łužycy – a stakim w Sakskej a Bramborskej. Dla felowanja bramborskego te­ri­to­rial­nego wót­źě­le­nja jo krajna wu­zwó­lo­wań­ska komisija póžedanje Łužyskeje aliance za njepłaśece rjaknuła (für ungültig erklärt) – stoj we wótegronje z Pódstupima. Wušej togo by musali 2.000 pódpismow pódpěrari nazběraś – a teke to njejsu cynili.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś