Bórkowy: 15 zajmcow za rědownju notnych

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 15. awgust 2019

Z Pódstupima/Potsdam. Na pósejźenju Rady za nastupnosći Serbow w Bramborskej slědny tyźeń (glědajśo na 4. bok) su teke problemy z bórkojskeju šulu wobjadnali. Su wucynili zgromadny termin w tej šuli z wšyknymi, ako tam inwolwěrowane su. Slězynu ga smy w Casniku 31 a 32 wózjawili. Starjejše kśě měś tam serbsku rědownju, ale ta nejpjerwjej njebuźo. Šulski raźc Nedoma jo na pósejźenju Serbskeje rady jasnje wugronił, až trjebaju minimalnje 15 wuknikow, ako kśě měś Witaj. Pón by šulski amt sobu śěgnuł a taku rědownju póbitował.

Nejpjerwjej pak jo šulske lěto se zachopiło a take něco jo nanejjěsnjej k zachopjeńku nowego šulskego połlěta móžno. Tuchylu, tak su gronili na pósejźenju, dajo tam 4 Witaj-wukniki a 7 za serbšćinu. Jaden informant jo Casnikoju gronił, až šulska wjednica jo zakazała wabiś za serbsku wucbu.

Serbski ceptaŕ Uwe Gutšmyt jo weto optimistiski, až jo móžno gromadu dostaś licbu wót 15 wuknikow w 7. lětniku. Tak jo wón gronił Casnikoju pśi telefonje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś