LEAG buźo twariś wjeliki skład energije

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 11. julij 2019

Z Carneje Plumpy/Schwarze Pumpe. Koncern LEAG buźo tudy twariś wjelicku bateriju z kapacitu 50 megawatow, jadnu wót doněnta nejwětšych takich składow (Speicher) elektriskeje energije w Europje. Jej su dali to mě Łužyska BigBattery, a wóna dej pomogaś nimsku elektrisku seś stabilnu źaržaś. Wóna dej wurownowaś tu njewobstawnosć regeneratiwneje energije. Gaž słyńco mócnje swěśi abo wětš dujo, ga móžo ta wuškowna a tuchylu njepótrjebana energija se we bateriji zběraś a wobchowaś ‒ baterija buźo se stakim lodowaś. Jo-li regenratiwneje energije nachylu mało, ga buźo baterija elektricu (Elektrizität, elektrischer Strom) do seśi wótewdawaś.

Kapacita wót 50 MW wucynijo źasety źěł wugbałosći (Leistung als physikalische Größe) jadnogo bloka w janšojskej elektraŕni.

Chwjaśe a njewobstawnosć regeneratiwneje energije naglěda se ako zadora pśi wótstupowanju wót fosilnych palidłow. Togodla jo takim baterijam abo składam elektriskeje energije wjelika wažnosć pśipisana.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś