Planuju wustawadło za 100 cołnow we lagunje

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 13. junij 2019
Plan wustawadła, kótaryž jo inženjerski běrow we nadawku gatojskeje gmejny wuźěłał. Gmejnska rada jo w maju jadnogłosnje wobzamknuła, až ta inwesticija dej se chopiś realizěrowaś. Wóni kśě póžedanje za spěchowańskimi pjenjezymi stajiś. K rozkłaźenju: wjelike licby měnje dłujkosć we mejtarjach, a mjeńše – wusokosć nad mórjom. Ilustracija: inženjerski běrow iHC / z pśizwólenim gatojskeje gmejny ako nadawkdawarja

Z Noweje Jsy/Neuendorf. Gatojska gmejnska rada jo srjejź maja wobzamknuła, až nowsańske wustawadło (Hafen) pśi pśiducem Chóśebuskem jazoru dej se doplanowaś a chopiś twariś (to jo Casnik južo wobspomnjeł).

To wobzamknjenje jo było trjebne, aby mógali chopiś se wó spěchowańske pjenjeze staraś. Ideje, kak wustawadło mógało wuglědaś, jo gmejnskej raźe na slědnem wobradowanju w Husu prezentěrował zastupnik inženjerskego běrowa iHC. Góspodaŕska analyza jo wopokazała, až kosty inwesticije njedeje 40 milionow pśestupiś, howacej njebuźo wóna se njasć. Stakim jo wěste, až to wustawadło buźo mjeńše nježli gmejna jo se zaprědka mysliła. Wóno buźo se rownaś jazorowym wustawadłam w měsće Zwenkau w Sakskej abo w Ranju (Großräschen).

*

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś