Wuzgóniś, chto gótujo sobu pśi rewitalizaciji rěcy

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 13. junij 2019

Z Chóśebuza/Cottbus. Redakcija serbskego tv-magacina Łužyca jo zachadny stwórtk pśewjadła w Měsćańskem domje zjawnu podiumowu diskusiju na temu „Wumrějo serbska rěc?“ Dla teje wěcy su diskutěrowali direktor Serbskego instituta dr. Hauke Bartels, wjednik Instituta za sorabistiku z Lipska prof. Edward Wornaŕ, referent krajneje zagroniteje za nastupnosći Serbow Měto Nowak (něgajšny dolnołužyski župan a wjednik RCWeja), cłonk Serbskeje rady Angela Šurmanowa, kaž teke „Witaj-mama“ Astrid Šramowa z Gołbina, kótaraž se stara wó wótžywjenje serbskich tradicijow a rěcy we swójej jsy. Na diskusiji su se wobźělili teke wukniki Dolnoserbskego gymnaziuma a interesěrowana zjawnosć.

Serbska rěc mrějo, ale wumrěła hyšći njejo, a kaž pla luźi, dej gójc sebje zacasa srědnosći wumysliś a se staraś, aby wóna njewumrěła – tak jo wótegronił dr. Bartels na to pšašanje, ak štycy we titelu diskusije. Jomu jo se pśizamknuł ned prof. Wornaŕ: Tak dłujko ako luźe wopytuju rěc wužywaś a kśě ju powědaś, njejo wóna wumrěta. A to płaśi za serbsku rěc.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś