Europski wjerašk dla kubłanja w mjeńšynach

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 16. maj 2019

Z Brüssela. Wót 6. do 8. maja su se zmakali fachniki kubłanja w rěcach mjeńšynow. Źěłowe zjadnośeństwo „Kubłanje“ wót FUEN (Federalistiska unija europejskich narodnosćow) ma pótakem swójo druge lětne zmakanje. K prědnemu razoju su pśišli pśed lětom gromadu.

6. maja jo była w Europejskem parlamenśe podiumowa diskusija z temu: „Politiske cele a napšawy pśi kubłanju w mjeńšynowych rěcach“, źož su se wobźělili. Drugi źeń su měli zarědowanje k temje „Efektiwne napšawy w kubłanju mjeńšynowych rěcach“. Pótom su se zmakali w Europskem wuběrku regionow. Tam su se zaběrali z rozpšawami krajow k situaciji kubłanja mjeńšynow. Su se tam mjazsobu wulicowali, kótare projekty nejlěpjej funkcioněruju za wucenje mjeńšynowych rěcow.

Slědny źeń su se zaběrali z MinoritySafePack. To to iniciatiwa europejskich mjeńšynow, aby dostali wětšu pódpěru na pólu rěcy, kubłanja a kultury. Su te tam naraźone napšawy pśedstajili a diskutěrowali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś