Su „brjazowego šołtu“ sobu wjadli

Awtor: Angela Hanschke stwórtk, 07. februar 2019
Se wě su teke „Annemarie“ rejowali, hynac ga njamóžo byś. Foto: Angela Hanškowa

Z Rogowa/Neu-Horno. Póry zapustojskego pśeśěga su woglědarje tudy wobźiwowali zachadnu sobotu. Wót zeger 17:00 su ducy byli, a to južo 16. raz (pó pśeśěgnjenju jsy).

Prězy śěga su šli Rogojske šwikałkarje, jich jo nawjedowała Petra Schimtzowa z lyru. Za njeju stej pśišłej Schimtzojc Felia (5) a Anton Woitow-Salan (6) z „brjazowym šołtu“ (Birkenschulze), ako su wobwili z bantami. Z tym chóźyšćom su symboliski wumjatli zymu. Dogromady jo jich 13 pórow było, k tomu styri źiśece póry. Reje su wjacor byli w „Hornoer Krug“.

Wót zeger 14:00 su se źowća a žeńske woblekali w towarišnej jśpje. Pomagali su Sabine Siegertowa, Angela Napartowa, Petra Schimtzowa, Jutta Kneschkowa, Anita Richterowa, Ingrid Schulzowa a Gitti Klemmowa. Někotare su měli stare kóšule z familijowego składa, druge su se je wupóžycyli w Heincojc šlodarni . Lětosa su Lisa-Marie Naportowa, Niklas Guttke-Riese a jich nazgónita mentorka Saskia Schimtzowa organizěrowali zapust. Domowinska kupka jsy jo jich pódpěrowała .

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś