Młoźina organizěrujo tudy wšo sama

Awtor: Gerog Zielonkowski stwórtk, 07. februar 2019
Zapust w Rogoznje. Lětosa jo se na njom wobźěliło 20 pórow. Źeń pjerwjej, pśi camprowanju jo było wjedro hyšći wjelgin njegódne. Fota: G. Z.

Z Rogozna/Willmersdorf. Młoźina jo tudy kóńc pśedslědnego tyźenja swěśiła zapust. Sobotu su camprowali pśi psowem wjedrje. Te 40 młode luźe su weto wót zajtša až do wjacora ceły źeń łazyli wokoło. Jich škórnje su byli na tych mokšych drogach južo dopołudnja pśemokane. Ale: „Wóno jo se wupłaśiło“, su wjacor pśi reji we rogozańskem hotelu znate cynili!

Šym rědnjej jo było njeźelu, źož słyńcko se jo pokazało. 20 pórow jo se pśed hotelom zestupało k zgromadnej fotografiji. Šołtowka Anke Schulzowa jo chwaliła młoźinu. „Wu nas organizěrujo se zapust, móžoš groniś, sam wót se! Pśi drugich swěźenjach musy wejsna rada se staraś, ale młoźina cyni to sama“. Teke druge nałogi se tudy woplěwaju. To ma za jeje zdaśim z tym cyniś, až wjele młoźiny chójźi do serbskego gymnaziuma. Wóni su aktiwne we jsy, jich nazgónjenja ze šule pomogaju jim.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś