Su gjarde na swóje wugbanja

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 09. januar 2019
Jadnab 130 luźi jo pśišło na woklapnicu do Serbskego dwóra. Foto: G. W.

Z Dešna/Dissen. Dešno jo łoni dwójcy wordowało krajny mejstaŕ: jaden raz we wuběźowanju Naša wjas ma pśichod a drugi raz we akciji Rěcam pśichylona komuna – Serbska rěc jo žywa. Na woklapnicy sobotu w Serbskem dwórje jo gmejnska rada gromaźe z tymi 130 zgromaźonymi wobydlarjami se pokazała gjarda na take wugbanje.

Wobydlarje su wiźeli profesionelny film, z kótarymž gmejna Dešno-Strjažow jo se pśepokazała pśed jury krajnego wuběźowanja Naša wjas ma pśichod. Šołta jo wulicował, kaka dłujka droga jo to była, nježlic su ten cesny titel dobyli. Dešno ga južo 1997 prědny raz se na tom wuběźowanju wobźěliło. Ale akle něnto, pśez zgromadne wugbanje wjelikego źěla wejsanarjow, su swój cel dostali.

We filmje su pokazali źiśownju Wichtelland, ako jo nastała z priwatneje iniciatiwy, renaturěrowanu stronu w nadrěkach, derje wótwardowany kjarchob z někotarymi serbskimi kamjenjami na rowach, swěźenje kaž zapust a kokot, a Bałcaric pjac, źož na swěźenjach pjaku zgromadnje tykańce.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś