Nejwěcej woblubowane su te cerwjeno-běłe gwězdy

Awtor: Horst Adam srjoda, 19. december 2018
Lětosa w oktobrje su cłonki z Domowinskeju kupkowu Chóśebuz a Žylow woglědali do Herrnhuta. Žedne z nich su se dali pśed manufakturu a gwězdami wótmólowaś. Fota: Horst Adam (2), pr

Gódy a ten ceły adwent su ten cas, źož se nejwěcej a nejrědnjej wšuźi swěśi a se błyskoco we młogich barwach. A to nic jano na gódownych bomach! Młoge z tych gódownych pyšnotkow se luźe něźi kupuju, wósebnje na tych wjelikich a małych gódownych markach w slědnych tyźenjach. Ale młoge – wósebnje te źiśi – je sami basle, wurězuju, gromadu lipju a wumóluju, a pśi tom pokažu swóju fantaziju a swójo wjasele na gódach.

We młogich domach wise wósebnje rědne gwězdy, głownje w běło-cerwjenych, ale teke w drugich barwach a we wšakich wjelikosćach. Wšuźi su wóni znate, wob­lubowane a póžedane, te Herrnhutske gwězdy, te gwězdy z Herrnhuta, z togo małego a rědnego městaška mjazy Lubijom/Löbau a Žytawu/Zittau w Górnej Łužycy. Na serbske se tomu městoju groni „Ochranow“, a tak su to pó serbsku „Ochranojske gwězdy“. To słowjańske mě pak njejsu se Serby wumyslili, ale luźe ze susedneje Českeje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś