Tak wuspěšnje ako žednje

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 12. december 2018
Nowe pśedsedarstwo (wótlěwa): Frank Matijašk, Brigitte Zakrecowa, Christiana Piniekowa, Werner Měškank, Hartmut Leipner. Foto: I. N.

Z Města/Cottbus. Pozitiwna bilanca skśuśijo dobru naźeju na dalšne dobre wuwiśe. Tak dajo se zespominaś głowna a wólbna zgromaźina Towaristwa za spěchowanje serbskeje rěcy w cerkwi z. t. na 1. decembrje w Chóśebuzu. Pśedsedaŕ towaristwa Hartmut Leipner jo gronił tym 15 pśibytnym, až jich źěło žednje njejo tak wuspěšne było ako w lěśe 2018. Wót Serbskego ewangelskego towaristwa jo był pśibytny Měrćin Wirth.

Absolutny wjerašk lěta 2018 jo była prezentacija digitalneje biblije w septemberje. Ale njeglědajucy na to a dalšne wjeraški jo było lěto 2018 teke to lěto z nejwěcej namšami. Dogromadu jo jich było wokoło towzynt namšarjow na dogromadu 12 namšach jano 2018.

We swójej rozpšawje su pśedsedaŕ towaristwa, serbska dušepastyrka Katharina Köhlerowa a serbski dušepastyŕ Ingolf Kśenka na wjele wobspomnjenja gódnych wěcow pokazali. Tak su měli lětosa wjelicku namšu pód gołym njebjom z wušej ako 250 namšarjami w ramiku grodkojskego domowinskego a drastwinego swěźenja.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś