Su žognowali dźěćetko w cerkwi

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 05. december 2018
Fararka Jadwiga Malinkowa žognujo to dźěćetko. Foto: J. Rehle

Njeźelu, prědnego adwenta, jo fararka Malinkowa žognowała to slěpjańske dźěćetko a jo jomu pśipowjesyła módru „póslědkšnorku“ slězy na štałt. Nałog, až dźěćetka chójźe pó jsy Slěpjańskeje wósady, jo stary. Taka stara tradicija ale njejo, až wóno wórdujo žognowane w cerkwi. Z tym jo zachopił faraŕ Matej Handrick, w lěśe 1918. Ako spominanje na tužnosći a tych wjele wumrětych we wójnskich lětach jo wón žognował to dźěćetko a jo jomu prědny raz módru póslědšnorku pśipowjesył. Kejžor jo wótstupił, politiski system jo se drobił, a luźe su z głodom tšadali. Toś jo dejało dźěćetko pśinjasć měr a žognowanje do kuždeg domu. Někak do lěta 1936 su fararje dźěćetko žognowali. W lěśe 1999 jo tencasna slěpjańska fararka Ulrike Menzelowa zasej z tym zachopiła.

Wót casa prědnego žognowanja, pišo H. Hantšo w knigłach „Gladźarnica“, jo se wjazym dźěćetka pózměnił. Funkcija, až jo źiśam wobraźił, njejo wěcej taka wažna była. Wót togo casa jo nadawk dźěćetka był, cełej familiji gluku, strowosć a Bóže žognowanje pśinjasć. Dary stej něnto pśewóźowarce dałej.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś