Slěpjańska šula jo měła „Swěźeń serbskeje rěcy“

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 13. junij 2018
Źinsajšny źeń teke źowćam wuce, z kósu sec. How jo wiźeś Hartwig Balcke ze slěpjeńskeju wuknicu. Foto: J. Schmidtchen

Kóńc maja su na Šusteroc dwórje w Trjebinje a na Njepilic dwórje w Rownem dožywili, kak śěžko to źěło w rolnikarstwje jo pjerwjej było.

Góźba za to jo był Swěźeń serbskeje rěcy, kenž maju kužde druge lěto na slěpjeńskej zakładnej šuli. Za to su pśiśěgnuli to, což we tych jsach wšak jo. Na Šusteroc dwórje stej byłej tśeśej rědowni, nagromadu 52 źiśi. Wšykne wuknu serbsku rěc, jadna rědownja we projekśe „2Plus“, te druge maju fakultatiwnu wucbu „Sorbisch B“.

Nejžpjerjwjej jo trjebińska domowinska kupka źiśam wugótowała zgromadnu fryštuku. Pótom su źiśi zgónjowali we pěśich stacijach, kak luźe su pjerjwjej źěłali we rolnikarstwje. Teke wucbu we staršych casach su spóznali. To wšykno stej jim wulicowałej Erich Krawc ze Slěpego a Manfred Nowak z Miłoraza. Slědny wót njeju jo był ceptaŕ za serbšćinu.

Angelika Balckowa wót domowinskeje kupki jo wuknikam pśibližyła žywjenje burow pjerwjej. Wóna jo pokazała bursku wjažu wót Hanza Šustera. Tak su wiźeli, kak wóny bur jo zajtša rano topił swóje kamjeny, a kak jo se naplumpał wódu we plumpje pśed domom.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś