Wobjadnosć: Mimo Witaj-projekta njeby serbska rěc měła žednogo pśichoda

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 14. měrc 2018
Swěźeńska atmosfera w Měsćańskem domje: Spiwaju „sławu“ na 20. narodnem dnju Witaj. Foto: G. W.

Z Chóśebuza/Cottbus. Serbske šulske towaristwo (SŠT) jo pětk tyźeń w Měsćańskem domje dostojnje swěśiło 20lětny jubilej Witaj-projekta. Na swěźeń su wordowali pśepšosone politikarje, wótkubłarje, ceptarje, zastupniki institucijow a teke serbske wo­bydlarje jsow – z krotkim wšykne, kótarež maju z Witaj-gibanim cyniś a su jo pódpěrali abo dalej pódpěraju.

Co Witaj jo, daś jo how hyšći raz krotko wobspomnjete: Koncept k nawuknjenju serbskeje rěcy we źiśecych lětach pó metoźe imersije, to groni „kupanja we rěcy“. Źiśownice, nanejmjenjej někotare, powědaju we źiśowni ceły źeń serbske ze źiśimi, kótarež za wětšy źěł wót doma jano nimske powědaju. Pśi powědanju ze źiśimi płaśi regula: jadna paršona, jadna rěc. Z casom wuknu źiśi serbske rozměś, a teke dlej a wěcej serbske powědaś. Naspjet jo to załožk za dalšnu bilingualnu wucbu w šuli.

Ze załoženim prědneje Witaj-źiśownje w Žylowje pśed 20 lětami jo nastała stakim naźeja, až ten za wšym zdaśim wěsty kóńc dolnoserbskeje rěcy buźo se hyšći zacasa wótchyliś. A až źěra we dalejdawanju rěcy wót dweju generacijowu dajo se zapłataś.

*

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś