Za kuždy zapust dalšny bant

Awtor: Bernd Marx srjoda, 14. měrc 2018
Pśi tradicionelnem pśeśěgu njejo, to se wě, teke felowało to luštne rejowanje. Fośe: Bernd Marx

Bobolce/Boblitz. Młoźina w Bobolcach (ta něgajšna samostatna wjas słuša do města Lubnjow) se teke njedajo wót wjelikeje a kšuteje zymy wóttšašyś. To su pokazali na kóńcu prědnego tyźenja w měrcu, gaž jo termometer pokazał na bejnje niske minusowe grady a gaž jo duł zymny wětš. Njeglědajucy na wšo to, su wugótowali swój zapustowy pśeśěg, a teke młoge narske pśiglědarje ze jsy a wokoliny su kśěli to wiźeś a, to se wě, sobu swěśiś. Ze starych pismow jo wiźeś, až su we tej jsy, ako ma něnto něźi 800 wobydlari, 1927 prědny raz ze pśeśěgom zapustowali.

Pó starej tradiciji stej w pśeśěgu prědku kšacałej nejstaršej w młoźinje – tenraz Sabrina Juriškojc a Andy Pfeiffer. Wjelgin wjelika jo była kupka tych, ako su prědny raz sobu gótowali – Elisa a Wiebke Kulikojc, Sandy Krügerojc, Angelina Balkojc, Franz Godeck, Tom Badak a hyšći dalšne. To jo rědnje, až teke te nejmłodše w bobolskej młoźinje za ten serbski nałog wjele wušej maju, a tak njebuźo ten zapust tam wumrěś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś