Historiska fotografija z lěta 1948 z Pragi: Chto póznajo dalšne paršony?

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 14. měrc 2018
Młoźina ze jsow wokoło Chóśebuza na „sokolskem zlěśe“ w Praze 1948. Foto: G. W.

Łoni w lěśu smy wótśišćali w Casniku jadnu staru fotografiju z lěta 1948, kótaruž jo nam pśipósłał Mikławš Krawc z Budyšyna, něgajšny ceptaŕ na Serbskej rozšyrjonej wušej šuli. Na njej jo wiźeś młoźina z Dolneje Łužyce na woglěźe w Praze – tam su se wóni we licbje 27 wobźělili na sportarskem zmakanju Sokołskego gibanja Všesokolský sleť. Mjenja dolnołužyskich wobźělnikow su we archiwje napisane, kněz Krawc pak jo pśez Casnik pšosył, aby naše lazowarje pomogli jomu te mjenja tym paršonam na bildce pśirědowaś.

Wjele casa jo pśejšło, ale jogo wołanje jo wordowało wusłyšane. Něgajšny brjazyński šołta Klaus Heinrich jo na tej bildce póznał swóju njabogu mamu Anni, roźonu Wincaric (na serbske su jim gronili Šymanojc). Wón jo se we jsy wopšašował a naslědku identificěrował dwě źowći: Domlikojc Anni a Marianu Pacykojc-Emden. Wobej njejstej wěcej žywej. Ta slědna wót njeju jo se wóženiła do Popojc, a jo ako Mariana Grabina (Grabia) we lěśe 2015 wumrěła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś