Cas pśichoda: My dejmy cakaś a sćerpne a kreatiwne byś

Awtor: Manfred Hermaš srjoda, 20. december 2017
Hobydlarje slěpjańskeje wósady su njeźelu pśišli do cerkwje pó „swětło měra“, kótarež su pótom do swójeje jsy donjasli. Namša na tśeśej njeźeli pśichoda jo była stajona pód motto: „Cakamy na swětło měra“. Wóne płomje jo hordowało zapalone we betlehemskej jamje Jezusowego naroda, a pśinjasone srjodu tyźeń pśez Drježdźany do Slěpego. Foto: Joachim Rehle

Lud we źinsajšnem casu jo se za wětšy źěł wóthucył sćerpnosći. Źinsa ga móžoš cełe lěto kupiś sad a płody, kótarež su pjerwjej byli jano w lěśu abo nazymu na pśedank. A póglědajmy něnto na Nimsku: my cakamy na nowe kněžarstwo. My słyšymy, až partaje se jadnaju a maju póžedanja, ak muse se dopołniś. Ale su wóni realne? Abo chto dej naslědku wót swójogo póžedanja wótstupiś, něco wótewdaś? A co docakujomy my, kśesćijany? Tencas, za cas swětego Pětša a Jana, su luźe wěrili, až ten cel jo blisko. A južo prědne kśesćijańske wósady w Jerusalemje su njesćerpnje cakali na zasejpśiźenje togo Kněza. Na swěźenju Kristusowego górjejstupjenja do njebja wěrje młoge luźe hyšći źinsa, až Jezus pśiźo za cas jich žywjenja. Ale profeśi gronje: Buźćo sćerpne. A wóni su we bildach a pśirownosćach wót ścerpnosći hulicowali. Wót sewa a žnjow. Wót gódnego wjedra a dešća. Na njen sy dejał sćerpnje a pónižnje cakaś, sy-li kśěł dobre žni docakaś. Stakim dejmy teke my cakaś na tu pšawu štundu. Nic na zelene swětło ample daniž na pśigrono wót amta – ale na zasejpśiźenje Jezusa, našog Kněza.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś