Intensiwne lěto we znamjenju jubileja

Awtor: Andreas Kirschke srjoda, 22. nowember 2017
Jaden lětosny wjerašk ewangelskich Serbow jo Serbski domowniski źeń we wórjejskich stronach, ako su łoni źasety raz wótměli we Šprjejcach a Nowem měsće (Sprjwiny dol). Foto: Andreas Kirschke

Na dnju reformacije jo pśewjadło Serbske ewangelske towaristwo swóju lětnu głownu zgromaźinu w Budestecach (Groß- postwitz). Wó bilancy lěta 2017 a celach za 2018 jo Andreas Kirschke se rozgranjał z pśedsedarjom Mato Krygarjom.

NC: To lěto 2017 jo stojało w znamjenju jubileja „500 lět reformacija“. Co wóznamjenijo reformacija za ewangelskich Serbow?

Mato Krygaŕ: Reformacija jo zmóžniła kśesćijanam wužywanje mamineje rěcy namšy, teke nam Serbam. Bźez reformacije njeby źinsa měli žedneje serbskeje pisneje rěcy. Śišć górnoserbskeje biblije w lěśe 1728 jo był prědny wjerašk serbskich literaturnych stawiznow.

Mimo głowneje zgromaźiny su se dalšne zarědowanja ze serbskim późělom a wobźělenim towaristwa wótměli. Kake?

To su byli spótny seminar w Smochćicach (Schmochtitz), wustajeńca fotografa Jürgena Maćija wó ewangelskich serbskich cerkwjach tak ako wjeleserake pśednoski, kenž su pśewóźowali wustajeńcu k reformaciji w Serbskem muzeju.

Tuchylu ma Serbske ewangelske towaristwo 45 cłonkow. Kaka tendenca se ceri?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś