Su pokazali stare sedlišćo w jamje

Awtor: Kito Penk srjoda, 15. nowember 2017
Wukopowanišćo we Wochožańskej jamje. Foto: Kito Pjeńk

Južo dnja 10. septembra su w Sak-skej pšosyli na źeń wótwórjonego pomnika. Jadno městno jo był to archeologiske wukopowanišćo we Wochožańskej jamje. Pśi droze mjazy Běłeju Wódu a Trjebinom su se zajmce zmakali a se pěšy wudali k jamje. Tam na měsće su k wšakim wukopowanišćam woglědali. Archeologi wót Krajnego amta za archeologiju Sakskeje su pśigótowali někotare stacije bliskego něgajšnego trjebińskego toruza. Dwě głownej wukopowańskej projekta stej měłej we swójom turowem planje. To jo k jadnomu był prastary maznik a jadno stare sedlišćo z bronzowego casa. Fachniki su woglědarjam wšykno naglědnje rozkładowali. Kak se na tyma wukopowanišćoma póstupujo, to mógu se luźe se něnto wót dwěju lětowu woglědaś. Maznik jo mjaztym wuryty a ako ceły wiźeś a jadno žrědło su wótekšyli. Namakali su wšake źěry za skład (Vorratslöcher) a keramiku. Z pśikładom namakankow su archeology rozkładli techniki tkanja broncowego casa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś