Nowy Miłoraz dej měś najs a 40 dwórow

Awtor: Andreas Kirschke srjoda, 15. nowember 2017

Trjebin/Trebendorf. Źinsa, ako toś ten Casnik we rukoma źaržyśo, deje rezultaty wopšašowanja wšych miłoraskich wobydlari raźe trjebinskeje gmejny prědklažaś. Miłoraske su dejali wuzwóliś, źo kśě se pśesedliś: na nowe sedlišćo pódpołnoc wót Slěpego abo na trjebinske grunty pśi Brězowkojskem jazoru. Zachopjeńk decembra buźo jich votum na ekstra zwołanej gromaźe se zjawnje prědkstajiś, jo wulicowała šołtowka Kerstin Antoniusowa na wobradowanju gmejnskeje rady srjodu tyźeń.

Koncern LEAG co zachopjeńk nowego lěta wujadnanje z Miłorazom pódpisaś. Na njezjawnej wobydlarskej zgromaźinje 7. oktobera su zastupniki koncerna zjawili, kake wótglědanje koncern ma. Jich wjednik wótźělenja za rekultiwěrowanje Thomas Penk jo tencas wobwěsćił, až koncern nadalej źaržy k swójim planam – wóni pótrjebaju wugel z miłoraskego póla a kśě z nim Hamorsku elektrarnju góniś. Buźo-li Miłoraz se pśesedliś, ga ako ceła wjas, ak buźo se na nowem sedlišću zasej natwariś, z najsu a nanejmjenjej 40 dwórami, jo šołtowka groniła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś