Diese Seite drucken

Spiwajuca „Sněžynka“

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 25. oktober 2017

Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z.t. jo ako projektowy nosaŕ wudało dalšnu dolnoserbsku cejdejku. Smy se rozgranjali z Wernerom Měškankom, cłonkom pśedsedarstwa.

Nowy Casnik: Co wopśimjejo nowa CD „Sněžynka“?

Werner Měškank: Pórucyjomy 23 modernje aranžěrowanych a wót źiśi naspiwanych titelow na zymje, pśichod a gódy. Spiwy su w muzikowem studiju w Chóśebuzu-Žylowje nagrane, z cymž smy zawěsćili wusoku technisku kwalitu. Žedne melodije su nowe, druge su powšyknje znate, wětšy źěl dotychměst razka w Serbskem radiju měli njejsu. Za zestajenje titloweje lisćiny som w chóśebuskej Witaj-źiśowni se wopšašał, co ze źiśimi rady spiwaju. Maju tam tłuste pórědniki ze spiwami. Ceptarje a kubłarje su serbske teksty na znate melodije napisali. To su samo gótowali bźezpłatnje, aby Witaj-projekt pódpěrowali. Ze spiwańskich knigłow som wuběrał dalšne štucki za CD.

Kak jo se projekt financěrował?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś