PŠAŠATA RĚPA

Baslimy sebje rědnu kronu – z głožkow!

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 11. oktober 2017
Gótowa głožkowa krona wurědnijo źiśi a dorosćone.

Lube źiśi,

nazyma jo. We pśiroźe jo wjele namakaś. Kastanije, žołźe (dubjanki), bukowicki a pyšny list móžośo zběraś. Z tych wěcow se rědnje basli. Lětosa cu sebje kronu wugótowaś.

Mě se spódoba cerwjena barwa. Togodla cu cerwjenu kronu měś. Co ale jo tuchylu wence namakaś – we cerwjenej barwje? Głožki (głogowe jabłuška) su cerwjene! Źož rože abo głogi su kwitli, su něnto cesto głožki namakaś. (Někotare rože ale hyšći dłujko kwitu.)

Rědny krick som južo dawno nadejšła. Tam su w lěśu głogi (pólske rože) kwitli. Něnto kwiśo hyšći jadna a druga roža. Wjele jich wěcej njejo. Źož rože su kwitli, swěśe něnto zwětšego cerwjene głožki. Pór tych głožkow som kśěła měś za cerwjenu kronu wubasliś. Cośo to teke? Pótom cytajśo how. Budu rozkłasć, co maśo cyniś.

1. Wupytaj/wupytajtej/wupytajśo se rědny głogowy krick.

2. Natergaj/natergajtej/natergajśo sebje głožki. Jich dej byś dosć za kronu. Měkše głožki góźe se lěpjej.

3. Nutśi pśigótuj/pśigótujtej/pśigótujśo sebje na bliźe głožki a drot.

4. Glědaj/glědajtej/glědajśo, kak dłujki drot za kronu musy byś za Wašu głowu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś