PŠAŠATA RĚPA

Źiśi z Witaj-horta su se wopóznali ze źiwinu

Awtor: Georg Zielonkowski srjoda, 13. september 2017
Źiśi póznawaju zwěrjeta, ako su žywe w góli. Foto: G. Zielonkowski

Žylow/Sielow. Źiśi w žylojskem Witaj-horśe su krydnuli pśed krotkim za cas ferijow wósebnu zaběru póruconu. Jagaŕ Gerhard Dix z Dalica jo k nim pśišeł na woglědy z infomobilom jagarskeje iniciatiwy „Lernort Natur“, což jo projekt Bramborskego jagarskego zwěstka. Infomobil – to jo rozpokazowański wóz z wutykanymi zwěrjetami a źiwinu, ak jo žywa w góli. Źiśi njejsu je hyšći žednje tak blisko wiźeli, a dla togo su narske gósća wupšašowali. Jo ta liška zrosćona? Kak se groni tym ptaškam? Kak wóni spiwaju? Lilly jo se wopšašała za běłym jelenjom, ak jo młogi raz wiźeś w góli na pódwjacor wót Chóśebuza. Gerhard Dix njejo wěźeł na to pšašanje wótegroniś, pśeto hyšći žednje njejo togo jelenja wiźeł.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś