7. šulska namša na slědnem šulskem dnju

Awtor: Chr. Piniekowa srjoda, 26. julij 2017

Pśed Lutherowym pomnikom jo se swěśiła 18. julija do zachopjeńka šulskego swěźenja DSG wěcejrěcna šulska namša. Nosaŕ jo był Towaristwo za serbsku rěc w cerkwi.

Pśisamem poł lěta su pśigótowanja trałi, pjerwjej až jo se pśi słyńcnem wjedrje 125 luźi luźi zmakało, aby cesćiło a wobmyslowało reformaciski jubileum. Njewótwisna šulska źiwadłowa kupka jo k toś tej góźbje sama spisała, nazwucowała a zagrała graśe wó Lutheru. Šulski chor jo spiwał moderne kjarliže a zazněło jo spiwanje wó Lutheru. W prjatkowanju jo grono było wó móžnych nowych tezach, kenž kraj trjeba. Zapšosby stej wuknice samej formulěrowałej. Wukniki a wuknice su namšu teke moderěrowali a pśi technice stojali. A dało jo teke zasej wěcejrěcne namšarske łopjeno a tradicionelny darik k wobkóńcenju namše. Dujarje z chóśebuskego cerkwinego wokrejsa su prědny raz pódla byli a su muzikaliski dali Bogoju cesć na toś tej 7. šulskej namšy, ako jo nawězała na namšy 2009 do 2014.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś