Wobraze Vouka słušaju něnto Serbskemu muzejoju

Awtor: Horst Adam srjoda, 14. junij 2017

Hyšći až do 16. junija jo wiźeś w Serbskem domje w měsće gódna wustajeńca Satkula oder die wa(h)re Landschaft z 25 wjelikimi fotami słowjeńskego wuměłca Karla Vouka z Korytańskeje (Kärnten) w Awstriskej. Wón jo był ducy we Łužycy a jo z kameru zapópadnuł motiwy, ako pokazuju rědnu krajinu a bogatosć serbskeje kultury, ale teke wjele tšacha, až jo to wšo wobgrozone wót wuglowych jamow. Wón jo wupytał k tomu historiske fota a wurězki z romana Jurja Brězana a wustawowu Sakskeje a Bramborskeje.

Pó tom, až běšo se wustajeńca 25. apryla wótwóriła, jo wóna dožywiła slědny tyźeń stwórtk swój wósebny wjerašk. Na tom dnju jo se oficielnje k wěsći dało, až su wšykne wobraze, ceły cyklus, wót kóńca junija togo lěta swójstwo Serbskego muzeja. Pjenjeze za nakupowanje togo wobšyrnego wuměłskego źěła stej głownje dałej Załožba za serbski luda a Domowinska župa Dolna Łužyca z fonda Vattenfall/LEAG. Teke žarjabnica Sprjewja-Nysa a dalšne sponsory su to pódpěrali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś