Wuměłske wuběźowanje 2017

Awtor: K.Lehmannojc srjoda, 17. maj 2017
1. Kupkowe źěło: pśinosk kupki „Mudre liški“ źiśownje „Wila Kunterbunt“ Chóśebuz.

Lětosne wuměłske wuběźowanje za WITAJ-źiśi, kótarež jo Rěcny centrum WITAJ (RCW) Chóśebuz pśewjadł, jo stojało pód temu „Ptaškowa swajźba“.

Źiśi ze źiśownjow „Tyca“ Hochoza, „M. Domaškojc“ Raduš, „Spreewaldspatzen“ Nowa Niwa, „Vier Jahreszeiten“ Strjažow, „Sonnenkäfer“ Wětošow“ a „Wila Kunterbunt“ Chóśebuz su se wobźělili z 42 jadnotliwymi a 4 kupkowymi pśinoskami. Małe wuměłce w starstwje wót 2-7 lět su mólowali a baslili ptaški, kótarež pśileśiju na swajźbu, njewjestu z mychańcom, nawóženja, kenž se pókłonijo ako teke ptaški, kótarež sejźe luštnje w ptaškowem domcyku.

Pěśgłowata jury – 3 wukniki Dolnoserbskego gymnaziuma, domownik Dolnoserbskego internata ako cesny juror a projektowa wobźěłarka K. Lehmannojc – jo k slědujucemu wuslědkoju pśišła:

Za nejlěpše jadnotliwe źěło dostanu

1. myto: dwělětny Nik, tśilětny Marwin a šesćlětny Benny ze źiśownje „Tyca“ w Hochozy,

2. myto: dwělětny Kasper, teke z Hochoskeje źiśownje, styrilětna Caroline Malikojc a pěślětna Elly Rasalic ze źiśownje „Sonnenkäfer“ we Wětošowje,

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś