Jo pśišła do wucby w serbskej drastwje

Awtor: G. Wieczorek srjoda, 17. maj 2017

Chóśebuz/Cottbus. Julija Šmidtojc z Mósta, něnto studentka na ceptarske w Lipsku, rozwucujo źiśi wuběgarjow we nimskej rěcy, a to na Wušej šuli Paula Wernera w měsće, źož źaržy jim raz we tyźenju styri wucbne štundy. Te źowća a gólcy su 13 a 14 lět stare a su pśišli do Łužyce ze Syriskeje, Iraka a Afganistana. Pśed krotkim su se rozgranjali wó rěcach, kótarež kuždy wót nich powěda, a ta ceptarka jo jim wulicowała, až móžo teke serbski. Wóni su se pšašali, kaka rěc to jo, a wóna jo jim dejała kradu rozkłasć, chto Serby su a kaku rěc a kulturu maju. „Wóni su byli wjelgin interesěrowane a se źiwowali, až ta druga rěc na toflach w měsće jo serbska – wóni su se myslili, až to jo pólska rěc“, jo Julija Šmidtojc Casnikoju wulicowała. Pśiducy raz jo pśišła do šule serbski woblacona. Kak su te wukniki a wuknice reagěrowali? „Jim jo se mója drastwa wjelgin derje spódobała, wósebnje tym źowćam. A teke někotare wucabniki, ak su se ze mnu w šulskej wjažy pózmakali, su mě njezjapki na serbski gronili: Dobry źeń. Tam som se ja źiwowała“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś