Stary nabóžninski nałog jo zasej žywy

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 12. apryl 2017
Jadno tych wjelgin mało originalnych foto wót jatšownego spiwanja: how spiwaju we Slěpem. Foto jo z lěta 1930 aby samo starše. Jo wzete z knigłow „Feste und Volksbräuche der Sorben“ wót Schneeweisa.

Jatšowne spiwanje jo było w casu pśewrota pśisamem zabyte. Lětźasetki dłujko njejsu niźi toś ten serbski jatšowny nałog woplěwali. Rowninske su byli te prědne, kótarež su 1993 zasej chójźili k jatšam spiwat. Až do 2015 su tam spiwali kužde lěto až na wjelgin zymne jatšy 2013. Wót 2016 tam wěcej njespiwaju, dokulaž njejo se namakało dosć dorosta.

Ten nałog jo wšuźi pó wojnje wusnuł, we Rownem srjejź 1950ych lět. Nejmłodše foto wót jatšownego spiwanja eksistěrujo wót někak 1972 z Kósobuza, ale to foto jo ludowědnik Lotaŕ Balko aranžěrował. Lěc su we tom lěśe hyšći šli spiwat, to wulicuju te tam wótmólowane wšako.

Dla cogo a na kaki part ten kśesćijański nałog jo se zgubił, ma wšake zawiny. Znajomy wulicowanja, až su njeznate luźe to jatšowne spiwanje mólili. Z Dešna a Strjažowa jo znate, až su tam jěźdźili awta z głosnikami pśez wjas a su pśegłosowali te spiwarki. To jo było tam kóńc jatšownego spiwanja. Teke w Limbarku su awta pśišli a dlejšy cas ned pódla tych spiwarkow jězdźili. Ale wóni su byli śiche, weto jo to było kóńc togo nałoga.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś