Nowu wutšobu wót Boga dariś daś

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 11. januar 2017
Serbsko-nimski plakat z gronom lěta 2017, mólowany wót Anje Piniekojc.

K drugemu razoju jo Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi plakat ku gronoju lěta do nadawka dało. Lětosa jo na plakaśe wiźeś ilustracija komunikaciskeje designerki Anje Piniekojc, kótaraž wó njej groni: „Z kuždym dybotom hu-tšoby zastarujo naša hutšoba nas z fryšneju, z kislikom nabogaśoneju kšwju – cełe žywjenje stara se tak w pśenjasonem zmysle wó ‚nowy duch‘ w našom śěle – togodla jo wiźeś anatomiski pśibližnje korektnje kreslona hu-tšoba. Ze žyłow hutšoby pak rostu bomy. Bomy su hejnak płuca hobraz za cysćenje kaž teke za rosćenje, změnu a hobstawnosć. W listowem kšywje wiźimy mimo měrowych symbolow hudobyśa cłowjekow, pokazki na projekty, źož se kraje pśesegajucy gromaźe źěła ako pśi astronawtice, hobnowjonych energijach abo na skłaźe za pśirodne rostlinowe semjenja. Bomowe kwiśonki symbolizěruju pěś nejwětšych swětowych nabóžninow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś