Załožaŕ Pólsko-serbskego towaristwa jo swěśił 90. narodny źeń

Awtor: Alfred Siatecki srjoda, 09. nowember 2016
Dr. Zbigniew Gajewski ze źowku (na lěwem boce) a Křesćan Krawc z lektorku Joannu Szczepańskeju z Chóśebuza (na pšawem boce) na konferency w zalu žarojskeje radnice.

Swój 90. narodny źeń a 70lětny jubilej swójogo źěła pśi rozšyrjanju wěźenja wót Serbow jo swěśił dr. Zbigniew Gajewski, źiśecy gójc, pisaŕ, basnikaŕ, pśełožowaŕ a teke załožaŕ a cesny pśedsedaŕ Pólsko-serbskego towaristwa. Ten swěźeń jo se stał w Žarowje, głownem měsće pólskego źěla Łužyce.

Južo šesć lět zmakuju se wobydlarje Žarowa nazymu na Dny serbskeje kultury. Lětosa su je swěśili na 6. a 7. oktoberu, a to tšojenje jo gromaźe padnuło z premjeru knigłow „Paradiz“ górnoserbskego awtora Křesćana Krawca. Dny serbskeje kultury su byli teke góźba, aby wutšobnje gratulěrowali 90lětnemu jubilaru dr. Zbigniewoju Gajewskemu, cesnemu pśedsedarjeju Pólsko-serbskego towaristwa, kótaryž jo wóne knigły do pólskeje rěcy pśestajił.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś