Lutki pśi źiwadłowem graśu a wósebny woglědowaŕ

Awtor: Vivien Krügerojc stwórtk, 26. januar 2023
Su pśi graśach serbske słowa wuknuli. Foto: Vivien Krügerojc

Z Janšojc/Jänschwalde. Na 14. decembrje su pśedšulska kupka, nimska źiśeca kupka a WITAJ-kupka źiśownje Lutki z Janšojc k muzeumoju do jsy jěli, aby serbske źiwadłowe graśe „Štrumpicka“ w muzeumje se woglědali. Wšykne źiśi su ako pśiwězane na blidach sejźeli a glědali, co jo Wiebke Schulzojc z utensilijami cyniła. Z barwojtymi płachtami, pałkaŕskimi klamrami, štrumpami a drugimi wěcami jo wóna źiśam mjenja barwow, licbow a druge serbske słowa na luštnu wašnju nawucyła. Někotare źiśi su samo sobu licyli abo su kśěli spiwy sobu spiwaś. Nejmłodše su wjeliki špos měli a se chachali. Za źiwadłowym graśim su se z plackami a tejom mócowali a pón su wšykne hyšći swójske, barwojte „štrumpicki“ wubaslili a z nimi ned grajkali. To jo luštne a zajmne dožywjenje za źiśi było.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś