Zymski cas jo cas bajkow a gódownych wjaselenjow

Awtor: Marlene Jedrowa stwórtk, 24. nowember 2022
Wustajony adwentski kalendaŕ w Bórkowach. Foto: M. J.
Z Bórkow/Burg. Wjednica bórkojskeje domowniskeje śpy Bärbel Šubertowa wjeźo do casa, w kótaremž dny bywaju krotše a tradicija gódownych tšojeńkow a bajkow jo kšute městno měła, a hyšći ma. Gósći to wobkšuśiju pśez swój zajm za bajkowe gódańka a puzzle. Z wjelikeju lubosću a fantaziju su nastali małe wuměłske twóŕby. Bärbel Šu-bertowa mě pśespytujo a ja gódam z pomocu bajkowych pokazkow, kaka bajka jo měnjona. Tak wócuśeju spomnjeśa ze źiśetstwa. Na zymski cas, we kótaremž jo se basliło, se spiwało a se pśedcytało. Take mysli bywaju intensiwnjejše, ako do drugeje wustajeńskeje rumnosći zastupuju, we kótarejž 40 eksponatow dopomnjejo na to, až mamy adwent. Tych 24 dnjow daju móžnosć, ten wustajony adwentski kalendaŕ wótcyniś. Tak ako stoj w medijowej powěsći, jo ze Šubertojc familijowymi eksemplarami idejowy swět se zjawił. Ten nejmjeńšy pśedgódowny kalender jo zapalkowa tejzka. Wóna jo napołnjona ze smartisami. Wence jo štapcyk pśiwězany, z kótarymž kuždy źeń wótśěguju licby jaden do 24. Pódla teje „drobjeńcki“ pada do wócowu 2,20 m wusoki „gódowny bom“ z drjewa.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś