Co mógu pó šuli z serbšćinu chopiś?

Awtor: Annalena J. stwórtk, 30. junij 2022
Awtorka Annalena Ješkojc a wukniki (wótlěwa) Lieselotte Pelojc, Charles-Edward Schwietzer a Linus Wusok (Hussock) Foto: A. Günikerowa

Z Chóśebuzu/Cottbus. Wukniki źewjetego a jadnastego lětnika Dolnoserbskego gymnaziuma (DSG) mógu se na kubłańskich wikach wó pówołańskich perspektiwach informěrowaś. Togodla su gósći wót serbskich institucijow měli.

Nježli wuknice a wukniki su se 18 stacijow woglědali, jo Měto Nowak jich wuwitał. Wón jo referent nadawk mějucego za nastupnosći Serbow w ministaŕstwje za wědomnosć, slěźenje a kulturu. We pśednosku jo Nowak wjelerakosć pówołańskich móžnosćow wuzwignuł. Zakład tych móžnosćow dej zajm za serbska rěc byś; to groni, až wuknice a wukniki njemusy ned w serbskem konteksće źěłaś, ale deje zajmowane za to byś. Gromaźe z wuknikami jo wón kompetency (serbska rěc, multikulturelne zgromadne žywjenje a tak dalej) zběrał, kenž wóni se na DSG pśiswóje. Wažne za jogo zdaśim jo, až njemusy jaden to studěrowaś, což źěła w pśichoźe. Wón jo na swój žywjenjoběg pokazał, pśeto jo wuceński amt studěrował a akle pózdźej k serbskemu pśišeł.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś